Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Erik Ruud

Den enkleste og mest effektive måten å sikre god miljøkvalitet, er gjennom smarte innkjøp av varer og tjenester, basert på gjennomtenkte miljøkriterier.

Ved å velge blant mangfoldet av tredjeparts miljøsertifiserte varer og tjenester blir valget relativt enkelt. Et idrettslag kjøper en rekke forskjellige varer og tjenester i løpet av året. Sjekk regnskapet for å se hva dere bruker pengene på.

Eksempler på dette kan være:

 • Utstyr
 • Trenings- og konkurransetøy
 • Mat og drikke
 • Diverse forbruksvarer
 • Transport
 • Diverse tekniske tjenester
 • Avfallshåndtering
 • Premier

Etablering av innkjøpsrutine i laget, klubben eller til et arrangement bidrar til å bevisstgjøre alle involverte til å tenke både etikk, miljø og økonomi når noe skal kjøpes inn. 

Å ha kontroll på innkjøp er viktig. Gode innkjøpsrutiner har også positiv effekt på økonomien, og gjøres det riktig kutter man også store mengder avfall.

Når er det relevant?

Dette gjelder enten det er for den daglige driften, et lite klubbstevne, mosjonsløp eller arrangementer med stor deltakelse, som for eksempel norgesmesterskap eller internasjonale stevner.

Om det er et klubbstevne, kan en be om et tilbud på de mest miljøvennlige forbruks- og matvarene i nærbutikken. Et større arrangement tar gjerne kontakt med flere leverandører om pristilbud,og da kan forskjeller i miljøkvalitet vektlegges i vurderingen som gjøres før innkjøp.

Premier og pokaler som eksempel på «risikoprodukter»

De aller fleste idrettslag gjør årlige innkjøp av premier, blant annet medaljer og pokaler. Undersøk hvor leverandøren bestiller premiene og hva disse er laget av. Som regel produseres de rimeligste premiene fra produsenter hvor det ikke framkommer informasjon om produksjon eller materialbruk, og hvor dermed risikoen for uetiske arbeidsforhold er høy.

Det finnes bedrifter i Skandinavia som har sertifisert produksjon, og noen av disse lager også premier av resirkulert materiale. Andre risikoprodukter er klær, penner, blokker, kopper og annet reklamemateriell.

Gode innkjøpsrutiner vil sikre at:

 • Det vurderes om det er nødvendig å kjøpe noe i det hele tatt.
 • Det vurderes ombruk eller gjenbruk der det er mulig.
 • Det ikke kjøpes mer enn nødvendig.
 • Riktig produkt blir kjøpt inn.
 • Klubben/laget/arrangementet har bedre økonomistyring.

Slik går du frem for å sikre miljøvennlige innkjøp: 

1. Start med å kartlegge dagens situasjon

 • Hvilke rutiner og instrukser eksisterer for innkjøp nå? Hvis ingen – sørg å få dette på plass.
 • Har dere en innkjøpsansvarlig eller er innkjøpsansvaret spredt blant flere?
 • Hvordan velges leverandørene? Pris? Kjennskap/vennskap? Bærekraftskriterier?
 • Finnes det standardiserte maler for forespørsel og kontrakter?
 • Stiller dere kvalitets- og miljøkrav, evt. hvilke?

2. Velg en egen innkjøpsansvarlig.

I store idrettslag, eller ved større arrangementer, bør én person ha innkjøpsansvaret. Skriftlige rutiner og en innkjøpsinstruks må på plass. Vedkommende bør ideelt også ha ansvar for lagerstyring og avfallsbehandling, noe som sikrer nødvendig koordinering og oversikt over behov. Få oversikt over nødvendige innkjøp i god tid. Alle med ansvar for et område innenfor idrettslagets virksomhet eller innenfor et arrangement må melde fra om behov til innkjøpsansvarlig.

3. Innkjøpspolitikk, med instruks og rutiner

En skriftlig veileder gir både ansatte og leverandører informasjon om hva som skal prioriteres, og hvordan man ønsker å arbeide. En innkjøpsveileder må være forankret i ledelsen for å fungere godt. I innkjøp og anbud kan det kreves eller ønskes leverandører som har innført egen miljøledelse og er miljøsertifiserte, noe som er med og sikrer miljøkvalitet. Kjøp inn riktig mengde – spør om leverandøren tar ubenyttede produkter i retur.

4.  Hvor lenge holder produktet/varen, hvor kommer den fra og hva er den laget av?

Ved innkjøp bør god kvalitet, gjenbruksverdi og lang levetid favoriseres. Lang levetid på produkter gir bedre utnyttelse av ressurser og er god økonomi. Ved å vektlegge livsløpskostnader vil de økonomisk mest fordelaktige, med tanke på hele produktets levetid, produktene kunne velges. Er produktet tilgjengelig hos lokale forhandlere? Det vil spare unødvendig transport.

Sjekkliste for innkjøp

 • Er varen eller tjenesten nødvendig?
 • Er produktet økonomisk gunstig i et livsløpsperspektiv?
 • Har varen/tjenesten flerbruksmuligheter og/eller oppgraderingsmuligheter?
 • Er produktet/varen egnet for ombruk (bruke mange ganger) eller gjenbruk (ny funksjon/ny type bruk)?
 • Varen/tjenesten/leverandøren er miljømerket eller miljøsertifisert?
 • Unngå engangsartikler og porsjonsforpakninger.
 • Unngå produkter med faresymboler og advarselssetninger.
 • Unngå produkter som må behandles som spesialavfall (f.eks. PVC).
 • Det finnes et gjenvinningssystem for produktet og emballasjen.
 • Produktet inneholder høy andel gjenvunnet materiale.
 • Lavt innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
 • Lavt energiforbruk i produktets livsløp (dersom relevant).
 • Lavt vannforbruk i produktets livsløp (dersom relevant).
 • Lav klimabelastning i produktets livsløp.
 • Ingen genmanipulasjon (dersom relevant).
 • Produktet ødelegger ikke økosystemer eller reduserer biologisk mangfold.
 • Er produsert under etisk forsvarlige forhold.
 • Har kort reisevei og støtter lokalt næringsliv.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no