Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Erik Ruud

Gjort på en riktig måte vil de totale kostnadene reduseres ved smarte innkjøp, og miljøriktig avfallshåndtering.

God avfallshåndtering betyr at dere:

 • Reduserer miljøbelastninger lokalt gjennom å unngå å skape avfall.
 • Legger opp til kildesortering der det er hensiktsmessig.
 • Reduserer eller unngå restavfall om mulig.
 • Reduserer utslipp.
 • Bidrar til redusert forbruk.
 • Gir økt bevissthet om ressursbruk og miljø.
 • Oppfattes positivt av utøvere, tilskuere, frivillige, og samarbeidspartnere.


Tenk igjennom avfallssyklusen for den planlagte aktiviteten:

 • Hva kan du unngå?
 • Hva kjøper du inn som kommer til å bli kastet, og hva slags materiale er dette? 
 • Kan det gjenbrukes, gis bort, eller kildesorteres i stedet for å bli restavfall?
 • Kan du leie inn i stedet for å kjøpe noe som blir til søppel? For eksempel servise.
 • Lag et godt lagersystem, slik at du har god oversikt og unngår unødvendige innkjøp, og dermed unødvendig avfall.
 • Be leverandørene om løsninger som reduserer avfallsmengden deres, og gjør det dere kjøper inn mulig å gjenbruke eller kildesortere.

Tips til avfallsarbeidet

 1. Gi en person ansvaret for rydding og avfallshåndtering
  Det anbefales at det er en person som har et særlig ansvar for avfallshåndtering og for at arenaen holdes ryddig. Hen bør samarbeide tett med den som har ansvaret for innkjøp.

 2. Gjennomfør en tidlig kartlegging

Det er viktig å ha et klart bilde av hvorfra avfallet kommer, og hva det består i. En tidlig kartlegging av typer avfall og forventet mengde er viktig for videre planlegging. Kartleggings- jobben kan avsløre om det skapes unødvendig avfall. Det er viktig å tenke igjennom alle innkjøp, og om innkjøpte varer kan brukes også etter arrangementet eller av andre i klubben.

Et samarbeid med andre kan redusere behov for innkjøp, og dermed også redusere avfallet. Avfall oppstår gjerne i forbindelse med: 

 • Rigging av arenaen, enten inne eller ute, før turneringer, konkurranser, arrangementer eller kampen 
 • Publikumsområder
 • Garderober og toaletter
 • Servering
 • Artikler som gis bort av for eksempel samarbeidspartnere
 • Nedrigging
 1. Skaff kunnskap om regler for avfallshåndtering i din kommune

Sett dere inn i gjeldende regler for sortering, innsamling og levering av avfall i din kommune. Kontakt gjerne kommunen eller det lokale renovasjonsselskaper for råd og samarbeid. For et større arrangement kan det være fornuftig å inngå en avtale om samarbeid og eventuelt levering av avfallstjenester. 

Alt avfall sorteres og leveres til godkjent mottak. Ferdigsortert avfall er langt billigere å levere, enn restavfall og blandet avfall. Jo mindre avfall som leveres, jo rimeligere blir det. Å levere store mengder blandet avfall kan bli svært kostbart.

Fra 1.1.2023 skal minimum følgende typer avfall sorteres i egne kategorier: plast, mat, glass/metall, drikkeemballasje.

 1. Planlegg hvordan avfallshåndteringen skal gjennomføres

Et stort arrangement som skal kjøpe avfallshåndertingstjenester, bør legge både miljøpremisser, kostnader og teknisk utføring til grunn for valget av avfallsoperatør. Avfallsoperatøren skal sørge for at avfallet hentes og at materialer gjenvinnes på en best mulig måte. Avfallet skal gjenbrukes, gjenvinnes, eventuelt komposteres, eller som en siste utvei omdanne avfallet til energi. 

Avfallsoperatøren bør tilby utstyr til å samle, håndtere og kildesortere avfall. Du kan få hjelp av avfallsoperatøren til å tilpasse omfanget av utstyret etter størrelsen på ditt arrangement. Et lite arrangement med lite avfallsvolum vil ha god nytte av kildesortering og samarbeid med kommunen eller renholdsoperatøren, slik at ikke transport- og leveringskostnadene blir større enn nødvendig.

 1. Merk avfallsbeholderne godt
  Avfallsbeholderne bør ha merking på lokk og i hodehøyde, slik at det er lett for alle å se hvor man skal kaste ulike typer avfall. De norske avfallssymbolene kan du laste ned fra www.sortere.no.

 2. Bruk frivillige til å holde orden og til å veilede publikum

Det er viktig at det ryddes kontinuerlig under et arrangement der hvor det er mulig og at fulle avfallsbeholdere skiftes ut. Fulle søppelbøtter bidrar til mer forsøpling.

 1. Lag en ordning for overskuddsmat og gjenglemte ting
  Følg opp at eventuell mat til overs blir fordelt ut, frosset eller gitt bort, og ikke blir kastet, så lenge det fremdeles er trygt å spise. Sørg for at ting som glemmes kan hentes, at de som har glemt merket tøy kontaktes, og ellers har en ordning hvor tingene kommer til nytte dersom de ikke hentes. Bevisstgjør alle på å passe på tingene sine.

SJEKKLISTE AVFALLSHÅNDTERING

 • Handlingsplanen for avfallshåndtering er forankret i ledelsen.
 • Egen ansvarsperson for avfallshåndtering er på plass.
 • I innkjøpsordningen er krav til redusert avfall beskrevet.
 • Klare tiltaksmål om reduksjon av avfall.
 • Avtaler om retur av emballasje til leverandører.
 • Definer og kontakt relevante samarbeidspartnere.
 • Avfallstyper er kartlagt og forventede mengder av hver type avfall er beregnet.
 • Det er satt av plass til merkede avfallsbeholdere og containere.
 • Det er tilstrekkelig kapasitet på avfallsbeholdere per type avfall.
 • Matavfall og plast skal sorteres fra restavfallet i egne poser.
 • Gråsoner er definert og under kontroll.
 • Avtaler om retur av overskuddsmat er på plass.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no